در مراحل مختلف طراحی خطوط انتقال سعی بر آن‌است تا مشخصه ها و پارامترهای الکتریکی خط در تمام طول مسیر ثابت بماند و یا تغییرات در حد مجاز و قابل جبران باشند .
مشخصات الکتریکی هر خط انتقال انرژی به عوامل مختلفی مانند‌نوع هادی ، ولتاژ خط ، جریان انتقالی ، مقاومت مخصوص هادی ، طول خط ، آرایش فیزیکی هادیها نسبت به یکدیگر و نسبت به زمین بستگی دارد.
ترانسپوز‌کردن در کابل‌کشی