بایگانی دسته‌ی: پروژه ترانسفورماتور

نصب ترانس 800 کاوا بیمارستان قلب شهیدرجایی

نصب یک عدد ترانس ۸۰۰ کاوا بیمارستان قلب شهید رجایی تهران - ماه صنعت انرژی

نصب ترانس 800 کاوا بیمارستان قلب شهیدرجایی نصب این ترانس شامل: ۱.ساخت شاسی ترانس ۲.ساخت نگهدارنده کابل ها ۳.اجرای ۴ دست سرکابل ۲۰ کیلو ولت ۴.حمل ترانس به داخل پست و نصب آن روی شاسی ۵.حمل و نصب تابلو ۲۰ کیلو ولت مربوط به ترانس که دارای دو عدد سکسیونر و یک عدد دژنکتور میشود […]