نمایش دادن همه 4 نتیجه

AVR دیتاکام

ژنراتورهایی که در نیروگاه ها و یا در سیستم های برق آماده- به -کاراستفاده می شوند، به هنگام تغییر بار ژنراتورها از تنظیم کننده های ولتاژ اتوماتیک (AVR) را برای تثبیت ولتاژ خود استفاده می کنند. اولین تنظیم‌کننده های ولتاژ اتوماتیک برای ژنراتورها سیستم های الکترومکانیکی بود، اما  درAVR مدرن از ابزار حالت جامداستفاده ی شود .

AVR یک سیستم کنترل فیدبک‌است که ولتاژ خروجی دیزل ژنراتور را اندازه گیری می کند، آن خروجی را با یک نقطه تنظیم مقایسه می کند. و یک سیگنال خطا برای تنظیم تحریک ژنراتور تولید می کند. مادامی که جریان تحریکی در سیم پیچ ژنراتور افزایش می یابد، ولتاژ پایانه ی آن افزایش می یابد.

AVR با استفاده از دستگاه های برق قدرت جریان را کنترل می کند؛ معمولا بخش کوچکی از خروجی ژنراتور گازی برای تامین جریان برای سیم پیچ استفاده می شود. جایی که یک ژنراتور به موازات سایر منابعی مانند یک شبکه انتقال الکتریکی متصل می شود، تغییر دادن تحریکات بیش بر روی نیروی واکنشی تولید شده توسط ژنراتور دارد تا بر روی ولتاژ پایانه ای که بیشتر توسط سیستم قدرت متصل تنظیم می شود.

DATAKOM AVR-20

AVR-12

AVR-12

AVR-40

AVR-8

AVR-8