در حال نمایش 5 نتیجه

AVR دیتاکام

ژنراتورهایی که در نیروگاه ها و یا در سیستم‌های برق آماده- به -کار استفاده‌می‌شوند، به هنگام تغییر بار ژنراتورها از تنظیم‌کننده‌های ولتاژ اتوماتیک (AVR) را برای تثبیت ولتاژ خود استفاده‌می‌کنند. اولین تنظیم‌کننده های ولتاژ اتوماتیک برای ژنراتورها سیستم‌های الکترومکانیکی بود، اما  درAVR مدرن از ابزار حالت جامداستفاده‌میشود. 

AVR یک سیستم کنترل فیدبک‌است که ولتاژ خروجی دیزل ژنراتور را اندازه‌گیری می‌کند، آن خروجی را با یک نقطه تنظیم مقایسه‌می‌کند. و یک سیگنال خطا برای تنظیم تحریک ژنراتور تولیدمی‌کند. مادامی که جریان تحریکی در سیم پیچ ژنراتور افزایش‌می‌یابد، ولتاژ پایانه ی آن افزایش‌می‌یابد.

AVR با استفاده از دستگاه‌های برق قدرت جریان را کنترل‌می‌کند؛ معمولا بخش کوچکی از خروجی ژنراتور گازی برای تامین جریان برای سیم پیچ استفاده‌می‌شود. جایی که یک ژنراتور به موازات سایر منابعی مانند یک شبکه انتقال الکتریکی متصل‌می‌شود، تغییردادن تحریکات بیش بر روی نیروی واکنشی تولیدشده توسط ژنراتور دارد تا بر روی ولتاژ پایانه ای که بیشتر توسط سیستم قدرت متصل تنظیم‌می‌شود.

DATAKOM AVR-20 AVR-12
AVR-40 AVR-8