رله حفاظتی 

رله‌ها یاتجهیزات حفاظتی، دستگاه‌هایی هستندکه: با قطع مدار و بازکردن کلیدهای قدرت، کارحفاظت قطعات و دستگاه‌های سیستم قدرت در برابر آسیب و اتصالی‌هاانجام‌می‌دهند. پیش از اینکه کلید قدرت بتواندبازشود، سیم پیچی کنشگر آن بایدروشن‌شود این روشن شدن ازسوی رله‌ها انجام‌می‌پذیرد. رله به دستگاهی گفته‌می‌شودکه: در پی دگرگونی اندازه برقی مانند ولت و گردش یا اندازه فیزیکی مانند دما و جابجایی روغن (در رله بوخهولتس) برانگیخته‌شده و موجب به کارافتادن دستگاه‌های دیگر و در پایان بازشدن چرخه از سوی کلید قدرت (در سیستم تولید و انتقال و پخش) یا دژنکتور‌می‌گردد.

بنابراین از سوی رله قسمت معیوب از شبکه جداسازی‌شده و مانع از آن‌می‌شود که دیگر بخش‌های سالم شبکه همچنان به کار خود ادامه‌دهند و پایداری و استواری شبکه به همان حالت پیشین نگهداشته‌شود. کالاها و دستگاه‌ها در برابر آسیب و اتصالی‌ها پناه‌داده‌شده و اندازه آسیب‌های‌درونی به آن‌ها محدودمی‌گردد.

رله حفاظتی - ماه صنعت انرژی

رله حفاظتی 

موتورهای الکتریکی، یکی از مهم‌ترین تجهیزات الکتریکی دوارهستند که در رنج‌های‌توان و ولتاژهای متفاوت، به وفور در اکثر صنایع مورد استفاده‌قرارمی‌گیرند. به‌دلیل اینکه تغذیه اصلی موتورها در مدارات از برق می‌باشد و سیستم تغذیه برق مشکلات مربوط به خودش رادارد. لذا لازم است که موتورها در برابر اتصالات الکتریکی و نشتی جریان‌های مختلفی که در سیستم برق به وجودمی‌آید، محافظت‌شوند.به همین منظور تجهیزاتی به عنوان رله‌های‌حفاظت موتور طراحی و به بازارعرضه‌شدند، که باید در انتخاب رله‌حفاظت موتور مناسب با توجه به رنج‌های حفاظتی و قیمت‌های متفاوت آنها نهایت دقت به عمل‌بیاید. شرکت اشنایدر یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه تولید رله‌های‌حفاظتی‌است. این رله‌های حفاظتی در خانواده‌های مختلفی ارائه‌شده و بسته به نیاز مصرف کننده انتخاب‌می‌گردند.