اکچویتور دیزل ژنراتور ام تی یو – شیر برقی (سلونویئد ) ام تی یو – رگولاتورتنظیم دور MTU

اکچویتور دیزل ژنراتور ام تی یو- کاه صنعت انرژی