باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 5 کیلووار-PKC-400V

باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 5 کیلووار- PKC - 400V -ماه صنعت انرژی