بیمتال هیمل HDR3s252P5 سری 3 تنظیمات 1.6 : 2.5

بیمتال همیل