بیمتال هیمل HDR3s25P25 سری 3 تنظیمات 0.16 : 0.25

بیمتال همیل