بیمتال هیمل HDR3s25P63 سری 3 تنظیمات 0.4 : 0.63

بیمتال همیل