فروش ترانسفورماتور جریان -ترانسفورماتور ولتاژ -CT وPT

ترانسفورماتور جریان که اصطلاحا CT خوانده می شوند وسیله ای است که

ترانسفورماتور- ماه صنعت انرژی
ترانسفورماتور – ماه صنعت انرژی

برای تبدیل جریان از مقدار زیاد به مقدار کم در یک جریان متناسب استفاده می شود.