خازن 3 فاز سیلندری 15 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 15 کیلووار- PKC - 440V -ماه صنعت انرژی