خازن 3 فاز سیلندری 25 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 25 کیلووار- PKC - 440V-ماه صنعت انرژی