خازن 3 فاز سیلندری 30 کیلووار-PKC-525V

خازن 3 فاز سیلندری 30 کیلووار- PKC -525V -ماه صنعت انرژی