خازن 3 فاز سیلندری 37 کیلووار-PKC-525V

خازن 3 فاز سیلندری 37 کیلووار- PKC - 525V-ماه صنعت انرژی