خازن 3 فاز سیلندری 40 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 40 کیلووار- PKC -440V -ماه صنعت انرژی