خازن 3 فاز سیلندری 50 کیلووار-PKC-400V

خازن 3 فاز سیلندری 50 کیلووار- PKC - 400V-ماه صنعت انرژی