خازن 3 فاز سیلندری 50 کیلووار-PKC-440V

خازن 3 فاز سیلندری 50 کیلووار- PKC - 440V -ماه صنعت انرژی