خازن 3 فاز سیلندری 7.5 کیلووار-PKC-400V

خازن 3 فاز سیلندری 7.5 کیلووار-PKC-400V -ماه صنعت انرژی
خازن 3 فاز سیلندری 7.5 کیلووار-PKC-400V -ماه صنعت انرژی