خازن 3 فاز 30 کیلووار در 440 ولت مدل POLB44300HD

خازن 3 فاز 30 کیلووار در 440 ولت مدل POLB44300HD-ماه صنعت انرژی