خازن 3 فاز 50 کیلووار مکعبی در 400 ولت

خازن 3 فاز 50 کیلووار در 400 ولت مکعبی فراکو -ماه صنعت انرژی