سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت روغنی 150☓3 داخلی

سرکابل حرارتی ریکم - ماه صنعت انرژی