سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت روغنی 35☓3 هوایی

سرکابل حرارتی ریکم