سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت روغنی 70☓1 داخلی

سرکابل حرارتی ریکم