سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت 120☓1 هوایی

سرکابل حرارتی ریکم