سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت 150☓1 داخلی

سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت 150☓1 - ماه صنعت انرژی