سرکابل حرارتی ریکم 12 تا 17/5 کیلو ولت 185☓1 هوایی

8سرکابل حرارتی ریکم هوایی - ماه صنعت انرژی