فروش رله آندر ولتاژ و رله شنت

اولین تفاوت رله شنت و رله آندر ولتاژ در اعمال نیرو است.

دومین تفاوت  به کنتاکت های رله باز می‌گردد.

آخرین تفاوت در تغذیه بوبین آنهاست.