فروش موتوربرق تکفاز 3 کیلووات جنسیس BS3500-E

 موتوربرق تکفاز 3 کیلووات جنسیس BS3500-E