فروش فیلتر آبگیرگازوئیل دیزل ژنراتور کامینز VTA28-G5  – فیلترآبگیر FS1006

فیلتر آبگیر گازوئیل دیزل کامینز یا فیلترآبگیر سوخت دیزل کامینز VTA28-G5 – فروش فیلتر آبگیر گازوئیل دیزل ژنراتور کامینز مدل        VTA28-G5  – تعویض و فروش فیلتر