فیلتر های پرکینز 1106A70TG2-فروش فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز

پارت نامبرهای فیلترهای دیزل پرکینز 1106A70TG2

  • فیلتر‌هوا : 265C831
  • فیلتر روغن : 4627133    2X
  • فیلتر‌سوخت : 4415122
  • فیلتر آبگیر :26561118