فیلتر های پرکینز 2806AE18TAG1

پارت نامبرهای فیلترهای دیزل پرکینز 2806AE18TAG1

  • فیلتر‌هوا : SEV551F4
  • فیلتر‌‍ روغن : CH10929
  • فیلتر سوخت : CH10930  /  CH10931