گیج فشار تمام استیل 10 سانتیمتر اتصال از زیر 1/4 اینچ ، 10 بار ویکا

گیج فشار ویکا 1/4