گیج فشار تمام استیل 10 سانتیمتر اتصال از زیر 1/2 اینچ ، 6 بار ویکا

گیج فشار - ماه صنعت انرژی
گیج فشار – ماه صنعت انرژی