گیج فشار تمام استیل 4 سانت اتصال از پشت 1/8 اینچ ، 10 بار ویکا

ماه صنعت انرژی
ماه صنعت انرژی