سنکرون دیزل ژنراتور با برد وودوارد

جدول توضیحات کوتاه - ماه صنعت انرژی