ترنسمیتر فشار ویکا 10 بار با اتصال 1/4 اینچ – ترانسمیتر ویکا

ترنسمیتر - ماه صنعت انرژی