فیلتر های پرکینز 2206AE13TAG3-فروش فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز

پارت نامبرهای فیلترهای دیزل پرکینز 2206AE13TAG3

  • فیلتر هوا : CH11217
  • فیلتر‌روغن : CH10929
  • فیلتر‌سوخت : CH10930  /  CH10931