فروش خازن 3 فاز 25 کیلووار فراکو

خازن 3 فاز 25 کیلووار فراکو-ماه صنعت انرزی