ارت کردن چیست ؟

فرایند انتقال فوری انرژی الکتریکی به طور مستقیم به زمین با کمک سیم با مقاومت کم به زمین را  ارت کردن الکتریکی می‌گویند. که با  اتصال  بخش بدون برق تجهیزات مانند بدنه آنها  جریان تجهیزات به زمین انجام‌می‌شود. همچنین در بعضی از استانداردها اتصال نول منبع توان به زمین را نیز ارتینگ می گویند عمدتا از آهن گالوانیزه برای ارت کردن استفاده‌می‌شود. ارت کردن یک  مسیر جریان برای جریان  نشتی فراهم‌می‌کند. جریان اتصال کوتاه تجهیزات به زمین می رود که دارای پتانسیل صفر است و این کار باعث حفاظت از سیستم و تجهیزات و جان انسان ها می‌شود.ارت

انواع earth کردن الکتریکی

تجهیزات الکتریکی به طور عمده از دو بخشی که در آنها جریان عبور نمی‌کند تشکیل‌شده‌است. این قطعات یا نول(خنثی) سیستم و یا قاب فلزی تجهیزات الکتریکی است. با  ارت کردن اين دو بخش که حمل کننده جریان الکتریکی نیستند  سيستم برقي به دو نوع تقسيم بندي مي‌شود.

 • earth کردن نوترال (خنثی یا نول)
 • earth کردن تجهیزات.

روش‌های اجرای ارت‌در ساختمان و صنعت 

1- راد کوبی

2- احداث چاه

ملزومات مورد نیاز برای راد کوبی

 1. زمین مناسب
 2. راد
 3. جوش کدولد و ملزومات یا کلمپ
 4. بنتونیت و خاک مناسب
 5. سیم مسی
 6. تابلو ارت با شینه مسی
 7. کابلشو و سر سیم

ملزومات مورد نیاز برای احداث چاه زمین

 1. زمین مناسب برای کندن چاه
 2. سیم مسی
 3. صفحه مسی
 4. بنتونیت و خاک مناسب
 5. دریچه بازدید
 6. تابلو و شینه مسی
 7. جوش به صفحه
 8. لوله برای آبیاری چاه
 9. کابلشو و سرسیم