در حال نمایش 9 نتیجه

ارت سنج چیست ؟

ابزاری که برای اندازه‌گیری مقاومت زمین به کار می رود، به عنوان ارت سنج  یا تستر زمین شناخته‌می‌شود. کلیه تجهیزات سیستم قدرت از طریق الکترود زمین به زمین متصل‌می‌شوند. این عمل تجهیزات و پرسنل را در برابر جریان خطا محافظت‌می‌کند. بدین ترتیب که، جریان خطا از طریق الکترود زمین، به زمین می‌رسد و از این طریق تجهیزات را از آسیب محافظت‌می‌کند. الکترودهای زمین، ولتاژ بالای تجهیزات را که ناشی از نوسانات صاعقه و افزایش ولتاژ است، کنترل می‌کنند.

ارت سنج کلمپی فلوک - ماه صنعت انرژی

عملکرد ارت سنج :

مطابق آنچه که در تصویر نشان داده‌شده‌است، یک انتهای سیم‌پیچ فشار به یکسو‌کننده و انتهای دیگر آن به الکترود زمین متصل‌است. به طور مشابه، سیم‌پیچ جریان نیز از یک سمت به یکسو‌کننده و و از سمت دیگر به الکترود زمین متصل‌می‌شود. برای نمایش مقاومت زمین، نیاز است‌که سیم‌پیچ به نشانگر متصل شود و نشانگر در مقیاس کالیبره شده ثابت بماند.انحراف نشانگر به نسبت ولتاژ سیم‌پیچ فشار به جریان سیم‌پیچ جریان بستگی‌دارد. جریان اتصال کوتاهی که از تجهیزات عبور و به زمین میرسد، ماهیت متناوبی‌دارد. بنابراین، می‌توان گفت که جریان متناوب در خاک جریان‌دارد. این جریان متناوب اثر نامطلوب خاک را که به دلیل عمل شیمیایی یا به دلیل تولید EMF رخ می‌دهد، کاهش‌می‌دهد.