موف‌چیست ؟

موف برای اتصال دو سیم یا کابل به یکدیگر استفاده میشود. می‌تواند از نظر نوع فلز و سایز به گروه‌های زیادی تقسیم‌شده و مانند دیگر کانکتور‌ها توسط پرس روی سیم و کابل‌ها محکم میشود. لازم به ذکر است که این اتصال از نوع دائم‌بوده و نمی‌توان آن را جدا کرد.

تقسیم بندی آن :

از نظر نوع فلز  می‌توان به سه گروه مسی، آلومینیوم و بیمتال تقسیم کرد. از انواع مسی و آلومینیوم یکپارچه برای اتصال سیم و کابل‌های مشابه به یکدیگر استفاده میشود. به عنوان مثال برای اتصال دو کابل مسی، موف مسی به کار برده‌می‌شود. برای اتصال دو هادی غیر همنام مانند مس و آلومینیوم از نوع بی متال استفاده میشود. از خوردگی ناشی از دو فلز غیرهمنام جلوگیری میکنند.

  • موف‌مسی

هرگاه کابلی که می‌خواهیم توسط مف به هم متصل شوند  از جنس مس باشند از مف های مسی استفاده میشود. برای‌ساخت این نوع از موف ها از فلز مس با درصد خلوص بسیار بالای ۹۹/۹۵ درصد استفاده میشود تا بدون هیچ گونه درز و شکافی موف مسی ایجاد گردد.

300 240 185 150
120 95 70 50
35 25 16 10
6 4 2.5
  • موف‌آلومینیومی

همانند آنچه در مورد موف مسی‌گفتیم موف های آلومینیومی  نیز زمانی که هر دو کابل از جنس آلومینیوم باشند کاربرد دارند . برای‌ساخت این موف ها از آلومینیوم با خلوص بیشتر  از ۹۹ درصد استفاده میشود.

300

240 185 150
120 95 70 50
35 25 16 10
6 4 2.5
  • موف‌بیمتال

ممکن است در شرایطی نیز بخواهیم که یک کابل مسی را به کابل آلومینیومی متصل نماییم. برای اتصال یک کابل مسی به کابل آلومینیومی  باید از دو راه های بیمتال استفاده کنیم. در ساخت این نوع از موها فلز مس با خلوص ۹۹/۹ درصد و فلز آلومینیوم  با خلوص ۹۹/۶ درصد استفاده میشود . این دو فلز طی فرایندی به نام جوش اصطکاکی بسیار محکم به هم متصل می‌شوند. به گونه‌ای که در هنگام پرس شدن کابل ها در دو طرف هیچ حفره یا آسیبی در آن ایجاد نمی‌شود . در ادامه پس از جوش خوردن مس و آلومینیوم سوراخ های مورد نظر جهت ورود کابل ها در دو طرف مقابل ایجاد میگردد.

در دوراهه ‌های بیمتال هنگام اتصال دو کابل با جنس مخالف یا متفاوت کابل مسی به قسمت مسی وارد شده و کابل آلومینیومی نیز در قسمت آلومینیومی قرار میگیرد . توجه داشته باشید که وسط موف های بیمتال باز نبوده و مسدود است . در نتیجه اتصال مستقیم بین دو سیم غیر همسان ایجاد نمی‌شود.

و عبور جریان فقط از طریق موف صورت میگیرد قسمت آلومینیومی موف های بیمتال  به یک ماده روغنی آغشته می‌گردد . تا از خورده‌شدن آلومینیوم جلوگیری شود. و همچنین باعث اتصال بهتر کابل به قسمت آلومینیومی موف میگردد. برای جلوگیری از بیرون‌ریختن این ماده روغنی ورودی به پلاستیکی بسته‌میشود.

300 240 185 150
120 95 70 50
35 25 16 10
6 4 2.5