در حال نمایش یک نتیجه

کوربالانس

ترانس جریان کوربالانس یا ترانسفورماتور جریان تعادل هسته (CBCT) یک ترانسفورماتور جریان با طراحی ویژه‌است که توسط یک سیم‌پیچ مغناطیسی پیچیده‌شده بر روی یک هسته از نوع حلقه ساخته‌شده‌است.

این سیم‌پیچ به عنوان سیم‌پیچ ثانویه استفاده‌می‌شود. دو یا چند هادی برق نیز با عبور از هسته نوع حلقه ای، سیم‌پیچ اولیه را تشکیل می‌دهند. CBCT عملکرد بسیار مفیدی برای سیستم حفاظت الکتریکی دارد. و اساساً یک دستگاه سنجش جریان‌است.

هنگامی که جریان نامتعادل در مدار به دلیل هرگونه خطای زمین، یا نشت زمین رخ می‌دهد، می تواند جریان نامتعادل را حس کرده و خروجی تولید‌کند. CBCT به عنوان دستگاه اصلی در سیستم حفاظتی عمل می‌کند.

 نحوه کار ترانس جریان کوربالانس (CBCT)

اصول کار بسیار ساده است. ما می دانیم که هر سه فاز، از هسته عبور‌می‌کنند. در شرایط عادی، وقتی گردش جریان در هر سه فاز برابر باشد، جریان نامتعادلی وجود ندارد. بنابراین، شار مغناطیسی تولید شده توسط هادی‌ها به حداقل می‌رسد و یا شار مغناطیسی کلی صفر‌می‌شود.

اما، هنگامی که هر گونه خطای زمین یا نشت زمین رخ می‌دهد، جریان نامتعادلی از آن هادی‌ها عبور‌می‌کند. و یک شار مغناطیسی تولید می‌کند که باعث ایجاد emf در سیم‌پیچ ثانویه ترانسفورماتور‌می‌شود. و سیم‌پیچ ثانویه سیگنال را به دستگاه محافظ متصل به آن ارسال‌می‌کند.

تجهیزات اندازه گیری تابلویی

فروش انواع کوربالانس