در حال نمایش 9 نتیجه

رله حفاظتی ABB

رله‌ حفاظتی تجهیزی است‌که از آن برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در مقابل تغییرات کمیت الکتریکی یا فیزیکی که موجب بروز خطا در دستگاه‌ها و تجهیزات میگردد، استفاده‌می‌شود. این تجهیز، با دریافت خطا و تشخیص موقعیت، دستور قطع را به کلید صادر و مانع از ایجاد آسیب‌می‌شود.

عملکرد رله حفاظتی : 

متغیرهایی سیستم الکتریکی عبارتند از جریان، ولتاژ،  مقاومت، فرکانس و زاویه فاز که توسط رله‌ حفاظت قابل تشخیص و اندازه گیری‌ هستند. همانطور که در بخش قبل توضیح داده‌شد، رله حفاظتی ABB می‌تواند از تغییرات پارامترهای الکتریکی، نظیر آنچه اشاره شد، از طریق دریافت سیگنال خطا، آگاه‌شود. از این رو، با دریافت سیگنال، خطا را در سیستم تشخیص می‌دهد و به صورت خودکار وارد عمل می‌شود و دستور قطع را به کلید صادر‌می‌کند. بدین ترتیب بخش معیوب از مدار خارج‌می‌شود.

دسته تجهیزات برق صنعتی

فروش رله حفاظتی ABB سری ABB REX640

دسته تجهیزات برق صنعتی

فروش رله حفاظتی ABB سری 630 Relion

دسته تجهیزات برق صنعتی

فروش رله حفاظتی ABB سری 620 Relion

دسته تجهیزات برق صنعتی

فروش رله حفاظتی ABB سری 615 Relion

دسته تجهیزات برق صنعتی

فروش رله حفاظتی ABB سری 611 Relion

دسته تجهیزات برق صنعتی

فروش رله حفاظتی ABB سری ABB REX610

دسته تجهیزات برق صنعتی

فروش رله حفاظتی ABB سری 605 Relion

دسته تجهیزات برق صنعتی

رله حفاظتی ABB مدل Relion

دسته تجهیزات برق صنعتی

رله حفاظتی شرکت ABB