در حال نمایش یک نتیجه

توالی سنج

توالی سنج وسیله‌ای است‌که برای تعیین‌ترتیب فاز یک سیستم الکتریکی سه فاز (درایوهای الکتریکی، موتورهای الکتریکی و سایر سیستم‌های الکتریکی) استفاده‌می‌شود و در واقع صحت اتصال سه فاز به بارها را نشان می‌دهد. در سیستم الکتریکی که شامل سه فاز AØ، BØ و CØ است، دانستن‌ترتیب، قبل از اتصال مکانیکی موتور یا ژنراتور به سیستم الکتریکی بسیار مهم‌است. موتوری که هنگام راه‌اندازی در‌جهت اشتباه می‌چرخد، می‌تواند به تجهیزات یا پرسنل آسیب برساند. در شرایطی که قرار‌است موتور در‌جهت عقربه‌های ساعت بچرخد، ترتیب فاز معمولاً به صورت  AØ، BØ، و CØ‌است، و در شرایطی که موتور در خلاف‌جهت عقربه‌های ساعت میچرخد، به‌ترتیب CØ، BØ  و AØ‌است. به دلیل دسترسی محدود به سیم‌کشی در سیستم الکتریکی، استفاده‌از توالی‌سنج‌ فاز برای تعیین ترتیب فاز مهم‌است.

فروش توالی‌سنج‌ (RST سنج)

انواع توالی‌سنج‌ فاز

دو نوع توالی‌سنج‌ فاز وجود دارد که عبارتند از:

  1. نوع چرخشی
  2. نوع استاتیک

تجهیزات و وسایل اندازه گیری

فروش توالی‌سنج‌ (RST سنج)