در حال نمایش 5 نتیجه

ترموستات دیزل ژنراتور

فروش ترموستات دیزل ژنراتور

ترموستات وسیله ای‌است که دمای سیستم را حس‌می‌کند و عملکردهایی را انجام‌می‌دهد تا دمای سیستم در نزدیکی یک نقطه مورد نظر حفظ‌شود. ترموستات در هر دستگاه یا سیستمی که گرم یا خنک می شود مورد استفاده‌قرارمی‌گیرد تا دمای تعیین شده حفظ‌شود. نمونه هایی از استفاده ترموستات شامل موتورهای خودرو و دیزل ، گرمایش ساختمان ، گرمایش مرکزی ، سیستم های تهویه مطبوع ، سیستم های HVAC ، بخاری و همچنین تجهیزات آشپزخانه شامل اجاق گاز و یخچال و دستگاه های جوجه کشی پزشکی و علمی‌است.

ترموستات - ماه صنعت انرژی

تعریفی دیگر :

ترموستات دیزل ژنراتور بعنوان یک شیر یک طرفه و کنترل‌کننده جریان و دمای اب خروجی از موتور دیزل عمل‌می‌کند که در محل خروجی آب موتور دیزل (سر سیلندر) و در جایگاه خود نصب‌می‌شود. هنگام سرد بودن موتور و پائین‌بودن درجه حرارت مایع خنک کاری، سوپاپ ترموستات بسته‌شده و اجازه خروج آب از موتور و ورود به رادیاتور را نمی‌دهد.

ترموستات دیزل ژنراتور :

ترموستات دیزل  بعنوان یک شیر یک طرفه و کنترل‌کننده جریان و دمای اب خروجی از موتور دیزل عمل می‌کند که در محل خروجی آب موتور دیزل (سر سیلندر ) و در جایگاه خود نصب می شود. هنگام سرد بودن موتور و پائین بودن درجه حرارت مایع خنک کاری، سوپاپ ترموستات بسته‌شده و اجازه خروج آب از موتور و ورود به رادیاتور را نمی‌دهد. برای جلوگیری از ایجاد فشار روی پمپ آب و ایجاد کاویتاسیون هنگام بسته بودن ترموستات، یک مجرای برگشت یا بای پس از محفظه ترموستات به محل مکش پمپ آب وجود دارد که مایع خنک کاری از این مجرا به ورودی پمپ آب برگشت داده‌می‌شود. مایع خنک کاری تا هنگام بسته بودن ترموستات در داخل موتور گردش‌می‌کند.

با ادامه کار موتورو گرم‌شدن مایع خنک کاری درون دیزل  و رسیدن آب به درجه حرارت نرمال (حدودا 80 تا 90 درجه سانتی گراد)، ترموستات بازشده و اجازه خروج آب از موتور دیزل دیزل به رادیاتور دیزل ژنراتور را برای خنک کاری آن می‌دهد. در این هنگام مجرای بای پس بسته‌می‌شود. این عملیات با سرد و گرم شدن موتور دیزل ژنراتور به همین ترتیب ادامه پیدا‌می‌کند و باعث ثابت‌ماندن درجه حرارت موتور خواهد شد .

ترموستات ولوو - ماه صنعت انرژی

مزیت استفاده از ترموستات چیست ؟

مزیت اصلی ترموستات :

گرم کردن سریع موتور در درجه حرارت‌های پائین و هوای سرداست. سرد بودن آب خنک‌کاری باعث انتقال قسمت زیادی از حرارت زمان احتراق به آب خنک کاری و افت راندمان حرارتی دیزل ژنراتور ولوو پنتا می گردد. در نتیجه افت راندمان حرارتی، قدرت موتور دیزل به طور محسوس کاهش‌یافته و موجب افزایش مصرف سوخت نیزمی‌شود. همچنین کارکرد دیزل ژنراتور با درجه حرارت پائین، فرسایش سیلندر و پیستون و رینگ ها  را در پی خواهدداشت. در نتیجه پائین بودن درجه حرارت دیزل قسمتی از سوخت و مواد داخل سیلندر به علت احتراق ناقص به مایع تبدیل‌شده و روغن را از روی دیواره‌های سیلندر می‌شویند. همچنین احتراق ناقص باعث افزایش ترکیبات گوگردی و خوردگی دیواره های سیلندر می‌شود. جدول زیر نشانگر اثرات دماهای مختلف بر روی عملکرد و سایش یک موتور دیزلی در 60 ساعت آزمون آن‌است اگر ترموستات نباشد ؟

اگر ترموستات در موتور نباشد دمای کاری موتور در فصول سرد سال پایین‌می‌آید. این را تولیدکننده‌های موتور خودرو و دیزل توصیه‌نمیکنند. چرا که کارکرد موتور در دمای پایین ممکن‌است به سرسیندر آن آسیب‌برساند. همچنین در موتورهای دیزلی باعث افزایش مصرف سوخت و کاهش راندمان موتور بخاطر سوختن ناقص گازوئیل‌میشود. چرا که گازوئیل بوسیله حرارت شعله ور میشود نه مثل بنزین که با جرقه شعله ور میشود.

انواع :

1-ترموستات دیزل ام تی یو

ترموستات ام تی یو - ماه صنعت انرژی

2-ترموستات دیزل پرکینز

فروش ترموستات پرکینز - ماه صنعت انرژی

3-ترموستات دیزل کاترپیلار

ترموستات کاترپیلار - ماه صنعت انرژی

4-ترموستات دیزل کامینز 

ترموستات کامینز - ماه صنعت انرژی

5-ترموستات دیزل ولوو 

ترموستات ولوو - ماه صنعت انرژی