نمایش 1–12 از 25 نتیجه

شمع کاترپیلار

شمع کاترپیلار

شمع ژنراتور کاترپیلار 7H6959

7H6959

شمع ژنراتور کاترپیلار 7H6959

نام تجاری یا سازندهاین شمع ، کاترپیلار و شماره فنی آن 7H6959 میباشد.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول: 88.90 میلی متر / 3.50 اینچ
عرض: 25.40 میلی متر / 1.00 اینچ
ارتفاع: 22.86 میلی متر / 0.90 اینچ

شمع کاترپیلار

2N0553

شمع ژنراتور کاترپیلار 2N0553 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این شمع کاترپیلار و شماره فنی آن 2N0553 می باشد.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول: 88.90 میلی متر / 3.50 اینچ
عرض: 25.40 میلی متر / 1.00 اینچ
ارتفاع: 22.86 میلی متر / 0.90 اینچ

شمع کاترپیلار

2A3643

شمع ژنراتور کاترپیلار 2A3643 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این شمع کاترپیلار و شماره فنی آن 2A3643 می باشد.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول: 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
عرض: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
ارتفاع: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ

شمع کاترپیلار

1326803

شمع ژنراتور کاترپیلار 1326803 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این شمع کاترپیلار و شماره پارت آن 1326803 می باشد.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی

شمع کاترپیلار

 2B9548

شمع ژنراتور کاترپیلار 2B9548 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این شمع کاترپیلار

شماره قسمت: 2B9548
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی

شمع کاترپیلار

9H2624

شمع ژنراتور کاترپیلار 9H2624 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازندهاین محصول کاترپیلار و شماره فنی آن 9H2624 است.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی

شمع کاترپیلار

9M4141

شمع ژنراتور کاترپیلار 9M4141 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازندهاین شمع کاترپیلار و شماره قطعه آن 9M4141 است.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول: 88.90 میلی متر / 3.50 اینچ
عرض: 25.40 میلی متر / 1.00 اینچ
ارتفاع: 22.86 میلی متر / 0.90 اینچ

شمع کاترپیلار

8F5899

شمع ژنراتور کاترپیلار 8F5899 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این محصول کاترپیلار و شماره فنی آن 8F5899 می باشد.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول: 88.90 میلی متر / 3.50 اینچ
عرض: 25.40 میلی متر / 1.00 اینچ
ارتفاع: 22.86 میلی متر / 0.90 اینچ

شمع کاترپیلار

 1286238

شمع ژنراتور کاترپیلار 1286238

نام تجاری یا سازنده آن کاترپیلار و شماره پارت آن 1286238 است.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول این محصول 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
و عرض آن 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
و ارتفاع: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ است.

شمع کاترپیلار 2N2839

شمع ژنراتور کاترپیلار 2N2839 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این شمع  کاترپیلار و شماره فنی آن  2N2839 است.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طولاین محصول 88.90 میلی متر / 3.50 اینچ
و عرض آن 25.40 میلی متر / 1.00 اینچ
و همچنین ارتفاع آن 22.86 میلی متر / 0.90 اینچ است.

شمع کاترپیلار

 9Y3985

شمع ژنراتور کاترپیلار 9Y3985 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این کالا کاترپیلار و شماره قسمت آن 9Y3985 است.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول این محصول 88.90 میلی متر / 3.50 اینچ
و عرض آن 25.40 میلی متر / 1.00 اینچ
و ارتفاع: 22.86 میلی متر / 0.90 اینچ می باشد.

شمع کاترپیلار

9Y9475

شمع ژنراتور کاترپیلار 9Y9475 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این کالا کاترپیلار و همچنین شماره فنی آن 9Y9475 است.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول این شمع 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
و عرض آن 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
و ارتفاع آن 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ است.

شمع کاترپیلار

3792660

شمع ژنراتور کاترپیلار 3792660 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار
شماره پارت: 3792660
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول: 88.90 میلی متر / 3.50 اینچ
عرض: 25.40 میلی متر / 1.00 اینچ
ارتفاع: 22.86 میلی متر / 0.90 اینچ

شمع کاترپیلار

1948518

شمع ژنراتور کاترپیلار 1948518- ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده این محصول کاترپیلار و همچنین شماره فنی آن  1948518 می باشد.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول این شمع 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
و عرض آن  30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
و ارتفاع آن 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ است.

شمع کاترپیلار

 1043170

شمع ژنراتور کاترپیلار 1043170 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازندهاین شمع کاترپیلار و شماره پارت آن 1043170 است.
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان تولید این محصول کشور  ایالات متحده آمریکا و شهر میامی است.
طول: 71.12 میلی متر / 2.80 اینچ
عرض: 60.96 میلی متر / 2.40 اینچ
ارتفاع: 22.86 میلی متر / 0.90 اینچ

شمع کاترپیلار

2434291

شمع ژنراتور کاترپیلار 2434291 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار
شماره پارت: 2434291
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان تولید این محصول کشور  ایالات متحده آمریکا و شهر میامی است.
طول: 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
عرض: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
ارتفاع: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ

شمع کاترپیلار

4304521

شمع ژنراتور کاترپیلار 4304521 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار
شماره قطعه: 4304521
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان تولید این محصول کشور  ایالات متحده آمریکا و شهر میامی است.

شمع کاترپیلار

3016663

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار
شماره پارت: 3016663
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان تولید این محصول کشور  ایالات متحده آمریکا و شهر میامی است.
طول: 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
عرض: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
ارتفاع: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ

شمع کاترپیلار

3597744

شمع ژنراتور کاترپیلار 3597744 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار
شماره پارت: 3597744
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان تولید این محصول کشور  ایالات متحده آمریکا و شهر میامی است.
طول: 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
عرض: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
ارتفاع: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ

شمع کاترپیلار

3465123

شمع ژنراتور کاترپیلار 3465123 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار
شماره پارت: 3465123
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان تولید این محصول کشور  ایالات متحده آمریکا و شهر میامی است.
طول: 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
عرض: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
ارتفاع: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ

شمع کاترپیلار

4797702

فروش شمع ژنراتور کاترپیلار 4797702 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار
شماره قسمت: 4797702
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی

شمع کاترپیلار

5442398

فروش شمع ژنراتور کاترپیلار 5442398 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار 5442398
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی

شمع کاترپیلار

2593099

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار 2593099
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی

طول: 132.08 میلی متر
عرض: 30.48 میلی متر
ارتفاع: 30.48 میلی متر

شمع کاترپیلار

4W2256

شمع ژنراتور کاترپیلار 4W2256 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار ، جایگزین و غیر اصلی CAT
شماره قطعه: 4W2256
کاربرد: کاترپیلار (CAT)
مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی
طول: 132.08 میلی متر / 5.20 اینچ
عرض: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ
ارتفاع: 30.48 میلی متر / 1.20 اینچ

شمع کاترپیلار

1064128

فروش شمع ژنراتور کاترپیلار 1064128 - ماه صنعت انرژی

نام تجاری یا سازنده: کاترپیلار

شماره قسمت: 1064128

کاربرد: کاترپیلار (CAT)

مکان: ایالات متحده آمریکا، میامی

طول: 182.88 میلی متر

عرض: 40.64 میلی متر

ارتفاع: 40.64 میلی متر

شمع کاترپیلار

نحوه عملکرد و ساختار شمع شمع ژنراتور گازسوز

این نوع شمع  بر روی سرسیلندر موتور گازی قرار گرفنه و در زمانی که گاز فشرده شده در داخل پیستون با استفاده از جرقه زن مشتعل می شود.
شمع موتور گازسوز دارای یک الکترود مرکزی عایق بندی شده دارند که به یک سیم پیچ یا مدار مگنت در خارج متصل می گردد، ترمینال پایه دار روی پایه شمع ، یک شکاف که با یک جرقه در سیلندر تشکیل می دهد. موتورهای احتراق داخلی گازسوز برای شروع احتراق نیاز به شمع دارند.

شمع کاترپیلار

حوزه عملکرد شمع ژنراتور گازی

نحوه کارکرد شمع ژنراتور گازسوز (شمع مولد گازسوز یا گازی) به این گونه است  که در موتور های درون سوز با سوخت گاز جهت احتراق نیاز به الکتریسته و سیستم جرقه زن نیاز دارد . شمع موتور گازسوز با استفاده وایر شمع به سیستم جرقه زن (سیستم احتراق) وصل می شود. این الکتریسیته توسط دینام تولید شده و از طریقه کویل به سر شمع انتقال داده می شود.

شمع کاترپیلار

علائم خرابی شمع موتور گازسوز

  • رسوب حاصل از احتراق و کثیف شدن سر پلاتین شمع و ناصحیح بودن جرقه زنی در سیستم و از بین رفتن الکترود شمع
  • هرگونه شکستگی و آسیب دیدن قسمت چینی شمع ژنراتور گازی و یا تغیر رنگ الکترود شمع
  • لرزش موتور ،شمع مولد گازسوز دارای جنس متفاوتی بوده و از لحاظ کارکرد عمر متفاوتی دارد که  در ادامه به شرح آن می پردازیم.

شمع کاترپیلار

انواع شمع در موتورهای گازسوز بر حسب جنس فلزی عبور دهنده ولتاژ جهت ایجاد جرقه:

  • شمع با جنس هسته مسی

این شمع با جنس هسته مسی دارای قیمت ارزان ، رسانایی گرمایی بالا که در دمهای بالا مشکل ساز بوده و این شمع در دماهای پایین کارکرد مناسب دارند.

  • شمع با جنس هسته پلاتینیوم

این شمع با جنس الکترود پلاتینیوم دارای طول عمر بالا و دارای تحمل درجه حرارتی در حدود 2500 درجه سانتی گراد را دارا می باشد. شمع ژنراتور گازسوز با الکترود پلاتینیومی در حدو 10 هزار ساعت طول عمر دارد.

  • جنس هسته ایریدیوم

این شمع با جنس ایردیوم دارای طول عمر بالا (30 هزار ساعت) و درجه حرارت تحمل 4000 درجه سانتی گراد بیشتر در ژنراتور های گازسوز مورد استفاده قرار می گیرد.

شمع کاترپیلار

شمع ژنراتور گازی بر اساس نوع کارکرد به دو بخش تقسیم بندی می شود:

  • شمع ژنراتور گازی گرم

این نوع شمع دارای پایه بلندتری می باشد و حرارت تولیدی در موتور را در خود نگه داشته ودر این حالت در صورت  بودن رسوبات و روغن بر روی شمع ، خشک شده و در نتیجه کارایی شمع حفظ شود. از این شمع برای ژنراتور گازسوز با RPM دور پایین استفاده میشود.

  • شمع ژنراتور گازی سرد

این شمع نسبت به نمونه گرم دارای پایه کوتاه تری بوده در نتیجه حرارت را در خود نگه نمیدارد و در ژنراتور گازسوز RPM دور بالا  استفاده می شود.

شمع کاترپیلار

در صورت نیاز به شمع مولد گازسوز در صورت نبودن پارت نامبر شمع باید  قطر کلگیه شمع ، طول و قطر رزوه خور ، طول کلی شمع ، قطر آچار خور و قطر و طول چینی شمع را برای شرکت ماه صنعت انرژی ارسال نمایید.