باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 60 کیلووار- PKC – 400V

باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 60 کیلووار- PKC - 400V-ماه صنعت انرژی
باکس خازن 3 فاز فشار ضعیف 60 کیلووار- PKC – 400V-ماه صنعت انرژی