تست ترانزیستور – نحوه بررسی ترانزیستور توسط مولتی متر

تست ترانزیستور - ماه صنعت انرژی

تست ترانزیستور

و نحوه یافتن بیس ، کلکتور، امیتر، جهت و وضعیت ترانزیستور توسط مولتی متر

طریقه به یاد آوردن مسیر PNP و NPN ترانزیستور و شناسایی پایه ها ، بررسی کنید که آیا این روش خوب‌است یا بداست.

اگر این مبحث ساده را با استفاده از مولتی متر دیجیتال (DMM) یا آنالوگ (AVO) انتخاب‌کنید ، میتوانید:

1- جهت ترانزیستورهای NPN و PNP را بخاطربسپارید

2-  امیتر، کلکتور و بیس یک ترانزیستور را مشخص‌کنید

3- خوب یا بد بودن یک ترانزیستور را بررسی‌کنید.

فهرست مطالب

• جهت ترانزیستور PNP & NPN را بخاطر بسپارید

• ترانزیستور را با مولتی متر دیجیتال در حالت دیود یا بیزر چک بررسی‌کنید

یافتن بیس ترانزیستور:

روش دوم با استفاده از مولتی متر دیجیتال برای یافتن بیس ترانزیستور

NPN یا PNP؟

امیتر یا کلکتور؟

• ترانزیستور را با مولتی متر آنالوگ یا دیجیتال در حالت محدوده اهم(Ω) بررسی‌کنید:

PNP یا NPN؟

• ترانزیستور را در مولتی متر دیجیتال با ترانزیستور یا hFE یا Beta Mode بررسی‌کنید

جهت ترانزیستور PNP & NPN را بخاطربسپارید

برای درک بهتر ساختار ترانزیستور، پیشنهادمی‌کنیم مقاله ترانزیستور، ساختار و انواع آن مطالعه‌کنید.

تست ترانزیستور - ماه صنعت انرژی

اگر فکر می کنید کمی پیچیده‌است ، این یکی را امتحان‌کنید. ساده تراست.

ماه صنعت انرژی

ترانزیستور را با مولتی متر دیجیتال در حالت دیود یا بیزر چک بررسی‌کنید

برای این کار ، دستورالعمل‌های ذکر شده در زیر را دنبال‌کنید.

1- ترانزیستور را از مدارخارج‌کنید یعنی منبع تغذیه را از طریق ترانزیستور که باید آزمایش شودقطع‌کنید. تمام جریان خازن (با  اتصال کوتاه کردن پایه های‌خازن) در مدار را تخلیه‌کنید (در صورت وجود).

2. با چرخاندن سوئیچ چرخشی مولتی متر ، آن را روی حالت “تست دیود” تنظیم‌کنید.

3. پراب تست مشکی (مشترک یا -Ve) مولتی متر را به ترمینال 1 ترانزیستور و پراب تست قرمز(+ Ve) را به ترمینال 2 وصل کنید (شکل زیر).

شما باید 6 آزمایش را با اتصال پراب های‌مشکی (-Ve) و پراب تست (+ Ve) به پایه ها به ترتیب 1 به 2 ، 1 به 3 ، 2 به 1 ، 2 به 3 ، 3 به 1 ، 3 به 2 انجام دهید متناسبا با تعویض سر مولتی متر یا ترمینال های ترانزیستور را معکوس کنید و  آزمایش‌کنید ،

اندازه بگیرید و توجه داشته باشید که مقدار ها در جدول (شکل زیر) نشان‌داده‌شده‌است. اعداد رنگهای قرمز پراب تست قرمز و اعدادی که به مشکی متصل‌است به پراب تست (-Ve) مولتی متر متصل شده‌اند.

4- مقدار نمایش‌داده‌شده در مولتی متر در جدول زیر را مورد آزمایش ، اندازه گیری و توجه قراردهید.

ماه صنعت انرژی

با توجه به داده‌های‌به دست آمده از آزمایشات:

از 6 آزمایش ، ما فقط در دو آزمایش داده نتیجه گرفتیم یعنی قسمت 2 به 1 و 2 به 3. مقداری که در قسمت 2 به 1 رسیدیم 0.733 VDC و 2 به 3 0.728 VDC‌است. اکنون می توانیم به راحتی نوع ترانزیستور و همچنین کلکتور ، بیس و امیتر آنها را پیدا کنیم.

1. نقطه 2 بیس ترانزیستور در BC55 ترانزیستور‌است.

2. BC 557 ترانزیستور PNP است‌که در آن 2 (ترمینال میانی بیس است) که به پراب تست (+ Ve) پراب مولتی متر متصل‌است.

3. در تمام ترانزیستور هایی که در این مدل قرار دارند ، ترمینال 1 = Emitter ، ترمینال 2 = Base و ترمینال 3 = collector‌است. (BC 557 PNP Transistor) زیرا نتیجه آزمایش برای 2-1 = 0.733 VDC و 2-3 = 0.728 VDC یعنی
2-1 > 2-3.

نتیجه 555 PNP اندازه گیری امتیاز

ترانزیستور - ماه صنعت انرژی

1-2 OL

1-3 OL

2-1 0.733 VDC

2-3 0.728 VDC

3-1 OL

3-2 OL

یافتن بیس ترانزیستور:

همانطور که در آموزش بالا ذکر شد ، شماره مشترک موجود در آزمون های فوق بیس‌است. در آزمایش مورد نظر ما ، ترمینال 2 بیس‌است و 2 پایه مشترک بین 1-2 و 2-3‌است.

روش دوم با استفاده از مولتی متر دیجیتال برای یافتن بیس ترانزیستور.

اگر همان الگوی را دنبال کنید و روش اتصال متریال های‌مولتی متر و پایانه‌های ترانزیستور را یک به یک در شکل نشان داده‌شده در شکل “c” و “d” دنبال کنید ، پراب تست قرمز (+ Ve) به قسمت میانی یعنی ترمینال پراب 2 وصل می‌شود.

و پراب آزمایش (-Ve) به ترمینال 1 ترانزیستور متصل میشوند.

مجدداً ، پراب تست (+ Ve) به میانه یعنی ترمینال پراب2 متصل شده‌است

و پراب تست مشکی (-Ve) به ترمینال 3 ترانزیستور متصل‌است و مولتی متر خواندن یعنی 0.717 VDC و 0.711 VDC را نشان‌می‌دهد.

به ترتیب در مورد BC 547 NPN.

پراب مشترک 2‌است که به پراب تست (+ Ve) متصل شده‌است (یعنی P و ، دو پراب دیگر N هستند) که بیس‌است. این مورد در مورد ترانزیستور BC 557 PNP معکوس‌است.

NPN یا PNP؟

ساده‌است. اگر پراب تست (-Ve) مولتی متر به بیس ترانزیستور (ترمینال 2 در آزمایش مورد نظر  ما) وصل‌شود ، آنگاه ترانزیستور PNP است ، و هنگامی که پراب تست قرمز (+ Ve) به بیس ترمینال وصل می‌شود ، می باشد. ترانزیستور NPN است.

NPN یا PNP - ماه صنعت انرژی

امیتر یا کلکتور؟

بایاس مستقیم EB (امیتر – بیس) از CB (کلکتور – بیس) بزرگتر‌است یعنی EB> CB در ترانزیستور PNP به عنوان مثال  BC 557 NPN. از این رو ، آن ترانزیستور نوع PNP است.

در NPN ترانزیستور ،بایاس مستقیم BE (Base – Emitter) از BC بزرگتر‌است (Base – Collector) یعنی BE> BC ، به عنوان مثال. BC 547 PNP.

نتیجه گیری اینجاست.

1. نقطه 2 پایه بیس ترانزیستور در BC547 است

2. BC 547 ترانزیستور NPN است که در آن ترمینال دوم (ترمینال میانی بیس‌است) که به پراب (+ Ve) تست مولتی متر متصل‌است.

3. در کل ، ترمینال 1 = امیتر ، ترمینال 2 = بیس ، و ترمینال 3 = کلکتور (BC 547 NPN ترانزیستور) زیرا ، نتیجه آزمایش برای 1-2 = 0.717 VDC و 2-3 = 0.711 VDC ، یعنی 1-2> 2-3.

BC 547 NPN نتیجه اندازه گیری پایه‌ها

امیتر یا کلکتور - ماه صنعت انرژی

 • 1- (1-2 0.717 VDC)
 • 2- (1-2 OL)
 • 3- (1-3 OL)
 • 4-(1-3 OL)
 • 5- (2-3 OL)
 • 6- (2-3 0.711 VDC)

ترانزیستور را با Multimeter آنالوگ یا دیجیتال در حالت محدوده Ohm (Ω) بررسی‌کنید:

مراحل:

1. منبع تغذیه را از مدار جدا کنید و ترانزیستور را از مدار جداکنید.

2. کلید انتخاب را بچرخانید و دکمه مولتی متر را در Ohm Range (OHM) قرار‌دهید

۳- پراب تست مشکی (مشترک یا -Ve) مولتی متر را به ترمینال اول ترانزیستور و پراب تست قرمز (+ Ve) اتصال به ترمینال ۲ (شکل 1 (a)) وصل‌کنید.

شما باید 6 آزمایش را با اتصال سیم مشکی به  (-Ve) و به ترتیب 1 تا 2 ، 1 به 3 ، 2 به 1 ، 2 تا 3 ، 3 به 1 ، 3 به 2 که متناسبا با تعویض سر  مولتی متر یا معکوس کردن پایانه های ترانزیستور برای اتصال ، آزمایش ، اندازه گیری و مقایسه با جدول زیر انجام‌دهید.

اعداد با رنگ‌های قرمز ترانزیستورهای‌متصل به پراب تست (+ Ve) از پراب مولتی متر و اعداد با رنگ های مشکی ترانزیستورها متصل به مشکی (-Ve) پراب مولتی متر را نمایش می‌دهند. (توضیح بهتر در جدول و شکل زیر)

4- اگر مولتی متر با تغییر قطبیت ترانزیستور یا مولتی متر ، همانطور که در شکل 1 (a) و (b) نشان‌داده‌شده‌است ، مقاومت بالایی رادر هر دو تست اول و دوم نشان‌می‌دهد.

(توجه‌داشته‌باشید که نتیجه فقط برای 2 تست از 6 آزمون همانطور که در بالا ذکر شد نشان‌داده‌می‌شود). یعنی در مورد ما ، ترمینال 2 ترانزیستور بیس‌است ، زیرا مقاومت بالایی را در هر دو تست 2 تا 3 و 3 به 2 نشان‌می‌دهد که در آن پراب (+ Ve) پراب تست مولتی متر به ترمینال 2 ترانزیستور‌متصل‌است. به عبارت دیگر، اعداد مشترک در آزمون‌ها بیس‌است که 2 ، از 1 ، 2 و 3‌است.

برای‌بزرگنمایی ، روی تصویر کلیک‌کنید

تست ترانزیستور - ماه صنعت انرژی

PNP یا NPN؟

این یک ترانزیستور NPN‌است مقدار را  فقط هنگامی که پراب تست RED (+ Ve) (یعنی ترمینال P که در آن P = مثبت) به بیس ترانزیستور وصل می‌شود نشان می‌دهد (شکل زیر را‌ببینید).

اگر شما پراب را معکوس‌کنید ، یعنی Black (-Ve) پراب را به (یعنی N = که N = منفی‌است) مولتی متر به ترمینال های‌ترانزیستور به ترتیب (1 به 2 و 2 به 3) و مقدار را در هر دو تست مانند بالا نشان‌دهد. ، ترمینال 2 هنوز هم BASE‌است ، اما ترانزیستور PNP‌است .

ترانزیستور رابه وسیله مولتی متر دیجیتال با حالت ترانزیستور یا hFE یا Beta Mode بررسی‌کنید

hFE همچنین به عنوان بتا شناخته‌شده‌است ضریب تقویت dc که مخفف “پارامتر هیبریدی افزایش جریان مستقیم ، امیتر مشترک”‌است که برای اندازه گیری hFE یک ترانزیستور استفاده‌می‌شود که می توان با فرمول‌زیریافت.

hFE = βDC = IC / IB

همچنین می‌توانید از آن برای بررسی ترانزیستور و ترمینال های مشخص‌شده‌ ​​آن استفاده‌کنید همانطور که در شکل 1 نشان‌داده‌شده‌است.

برای بررسی یک ترانزیستور در حالت hFE ، 8 شیار پین در مولتی متر وجوددارد که توسط PNP و NPN و همچنین E C B (بیس ،کلکتور، امیتر) مشخص‌شده‌است.

به سادگی سه پین ​​ترانزیستور را در شکاف مولتی متر یک به یک در شکاف های مختلف یعنی ECB یا CBE‌قراردهید (دستگیره چرخان باید در حالت hFE باشد).

اگر مقدار رانمایش‌دهند (این مقدار hFE ترانزیستور خواهد بود) ، درمثال ما از BC548 ترانزیستور استفاده‌کردیم که مقدار بتا 368 (موقعیت CBE) را نشان‌می‌دهد موقعیت فعلی در شکاف C ، B ، E ترمینال های‌دقیق هستند ترانزیستور یعنی کلکتور ، بیس و امیتر) و

ترانزیستور در وضعیت خوبی قراردارند ، درغیر این صورت باید جا به جاشود.

مقاله مرتبط :

ترانزیستور NPN چیست؟ ساختار BJT، کارکرد و کاربردها

ترانزیستور PNP چیست؟ ساختار، عملکرد و کاربردها

مقاله زبان اصلی:

How to Check a Transistor by Multimeter (DMM+AVO) – NPN & PNP – 4 Ways

6 دیدگاه برای “تست ترانزیستور – نحوه بررسی ترانزیستور توسط مولتی متر

 1. reza گفته:

  سلام برای تست ترانزیستور با مولتی متر دیجیتال باید رنج روی تست دیود باشد سپس پایه مشترک بیس را که با دو پایه دیگر مشترک است معلوم کرد سیم قرمز و مشکی مولتی متر را بین 3 پایه ترانزیستور جابجا می کنیم پایه ای که به دو تای دیگر اهم دارد مشترک هست و بیس و اگر سیم قرمز مولتی متر+ باشد و دو پایه دیگر سیم مشکی مولتی متر-ترانزیستور npn و دو پایه دیگر هر کدام اهمش بیشتر باشد امیتر و دیگری که اهم کمتری دارد کلکتور هست حالا اگر سیم مشکی پایه مشترک ترانزیستور و دو پایه دیگر سیم قرمز مولتی متر باشد ترانزیستور pnp هست اهم بیشتر امیتر و اهم کمتر کلکتور هست در غیر حالتهای تست نباید اهمی نشان داده شود یا پایه ها اتصال کوتاه باشد ترانزیستور خراب و یا نشتی دارد ایراد نشتی را نمی توان به راحتی تشخیص داد توضیح مختصری برای تست ترانزیستور

 2. داوود گفته:

  با سلام.در تست ترانزیستور BC557 پراپ مشکی روی بیس یا پایه شماره 2 قرار میگیرد.ظاهرا شما برعکس این عمل را توضیح داده اید.لطفا یکبار تست نمایید.
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *