نیروی محرکه مغناطیسی

نیروی محرکه مغناطیسی-ماه صنعت انرژی

نیروی محرکه مغناطیسی

جریان موجود در مدار الکتریکی ناشی از حضور نیروی الکتریکی‌است.به طور مشابه شار مغناطیسی نیز، نیاز به نیروی الکترو مغناطیسی برای جاری شدن در مدار مغناطیسی دارد.فشار مغناطیسی، که ایجاد‌کننده شار مغناطیسی در مدار مغناطیسی‌است با نام نیرو محرکه مغناطیسی شناخته‌می‌شود. واحد این کمیت آمپر-دور است و واحد اندازه گیری آن گیلبرت‌است. این موضوع در عکس زیر مشخص‌است.

تعریف دیگر نیروی محرکه مغناطیسی

به هر گونه نیروی محرک فیزیکی که شار مغناطیسی تولید می‌کند، نیروی محرک مغناطیسی گفته‌می‌شود.در اینجا عبارت «نیروی محرک» برای اشاره به مفهوم کلی «پتانسیل کار» استفاده‌شده که قابل قیاس با نیروی اندازه‌گیری شده در واحد نیوتون است که آنرا با نمایش می‌دهند.نامگذاری نیروی محرک مغناطیسی بر پایه‌ی مشابه بودن نقش آن در مدارهای مغناطیسی با نقش نیروی محرک الکتریکی (ولتاژ) در مدارهای الکتریکی‌است.

 

نیروی محرکه مغناطیسی-ماه صنعت انرژی

فرمول نیرو محرکه مغناطیسی

N تعداد دور و I جریان جاری در سیم‌پیچ‌است.MMF معادل ضرب جریان سیم پیچ ها و تعداد دور سیم پیچ‌است.طبق قانون کار، MMF به عنوان کار انجام شده جهت جابه جایی یک قطب واحد مغناطیسی (1 weber) در طول مدار مغناطیسی است.این کمیت همچنین با نام پتانسیل مغناطیسی شناخته‌می‌شود.این خاصیت ماده برای ایجاد میدان مغناطیسی‌است.نیروی محرکه مغناطیس برابر‌است با ضرب شار مغناطیسی و رلوکتانس مغناطیسی‌است.

رلوکتانس مخالفت میدان مغناطیسی برای ایجاد شار مغناطیسی بر روی آن‌است (مانند مقاومت در مدار الکتریکی که با عبور جریان مخالفت می کند).MMF در رلوکتانس و شار مغناطیسی به شرح زیر‌است:

Φ – فوران مغناطیسی

رلوکتانس به طول ماده مغناطیسی، نوع و سطح مقطع آن بستگی دارد . قدرت میدان مغناطیسی عبارت‌است از نیرو روی قطب واحد قرار گرفته در میدان مغناطیسی.

محاسبه این کمیت به شکل زیر خواهد‌بود

که در آن H شدت میدان مغناطیسی و L طول مدار‌است.

لینک مرتبط:

مقاله EMF

لینک زبان اصلی:

Magnetomotive Force

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *