گیت AND

گیت AND - ماه صنت انرژی

گیت AND

این گیت AND  نیز دارای دو یا چند سیگنال ورودی مشابه با گیت ORاست و خروجی‌تک‌است. گیت تنهازمانی خروجی بالایی‌داردکه همه سیگنال‌های‌ورودی بالاباشنددرغیراین صورت سیگنال خروجی کم است. تابع AND را با یک نقطه (.)نشان‌می‌دهند.

AND Gate

نمادمنطقی گیت در زیرنشان‌داده‌شده‌است.

گیت AND - ماه صنعت انرژی

AND-GATE-3 مدار سوئیچینگ گیت AND در زیرنشان‌داده‌شده‌است.

یک‌لامپ از طریق دو کلید A و B به یک منبع ولتاژمتصل‌می‌شود. زمانیکه هر دو کلید بسته شوند لامپ‌می‌درخشد. اگر یکی ازکلیدهابازشود، لامپ روشن نمی‌شود.

AND-GATE-4 جدول حقیقی  در زیر آورده شده‌است:

گیت AND

A B Z
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
خروجی این گیت در صورتی که تمام سیگنال های ورودی بالا باشد، HIGH خواهد بود.

مقالات مرتبط:

تفاوت بین آند و کاتد

گیت منطقی AND در بسته‌های استاندارد آی سی مانند گیت AND‌ با دو ورودی TTL 74LS08 (یا گیت معادل 4081 CMOS)، گیت AND‌ با سه ورودی TTL 74LS11 یا با چهار ورودی دوتایی 74LS21 موجوداست.

منطق های باینری متشکل از متغیرهای باینری مانند x، y، z، a، b، c و غیره و سه عملیات منطقی اساسی به نام های AND، OR و NOT هستند. هر متغیر باینری دارای دو و تنها دو مقدار متمایز 0 و 1 است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *